Algemene voorwaarden trimsalon

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtgever: wederpartij van Catcare by Carmen, eigenaar van huisdier.

Overeenkomst: de  overeenkomst tot dienstverlening.

Huisdier: een of meer huisdieren waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

 

Artikel 2. Algemeen 

Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Catcare by Carmen en opdrachtgever waarop  Catcare by Carmen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 3. Inschrijving 

Bij inschrijving wordt een kaart, met daarop tenminste de gegevens van de opdrachtgever en het huisdier en gegevens omtrent de verzorging, ingevuld en ondertekend door Trimsalon Lorraine en klant. Met de ondertekening van deze kaart gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

De kaart dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn.


Artikel 4. Rechten en plichten 

Catcare by Carmen verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het huisdier van opdrachtgever.

Catcare by Carmen zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier en de extra diensten die door Trimsalon Lorraine tegen meerprijs worden aangeboden.
Catcare by Carmen behoudt zich het recht voor om een overeenkomst te beƫindigen.
Catcare by Carmen behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een dier te weigeren.
Catcare by Carmen is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van het huisdier.
Catcare by Carmen behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.
Catcare by Carmen behoudt zich het recht voor om een verzorging af te zeggen wegens ziekte of wegens weersomstandigheden die de veiligheid van het huisdier en Trimsalon  bedreigen.

Catcare by Carmen behoudt zich het recht om foto's/video's te maken van de huisdieren en deze te gebruiken voor promotie doeleinden. Wilt u dit als opdrachtgever/klant niet, geef dit dan bij het brengen van het huisdier aan.

Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

 

Artikel 5. Rechten en plichten opdrachtgever

Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn.

Opdrachtgever is aansprakelijk jegens  Catcare by Carmen voor schade ondervonden vanwege het niet vermelden van informatie, dan wel het verstrekken van onjuiste informatie met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.

Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het huisdier aanwezig is op de afgesproken tijden en dagen. Indien het huisdier niet aanwezig is bij een bezoek, wordt de geplande service onverminderd in rekening gebracht.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

De opdrachtgever blijft gedurende de overeenkomst met  Catcare by Carmen zelf aansprakelijk voor het dier/ de dieren.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door  Catcare by Carmen of derden, veroorzaakt door het huisdier. Eventuele kosten van schade aan Trimsalon Lorraine of derden worden op opdrachtgever verhaald.

Catcare by Carmen is niet aansprakelijk voor het weglopen of anderzijds verdwijnen van het huisdier, tenzij  Catcare by Carmenopzet of grove schuld te wijten valt.

De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken.

Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar/houder van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier.

 

Artikel 7. Ziekte van het dier 

Opdrachtgever is verplicht  Catcare by Carmen zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele ziektes van het huisdier waarop afspraken van toepassing zijn.

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet en gelden de annuleringsvoorwaarden.

 

Artikel 8. Betalingen

Klanten dienen contant, per pin of per overschrijving te betalen na afloop van de verzorging van het huisdier.

Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiƫle verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd.

Artikel 9. Tarieven 

De besproken tarieven zijn inclusief BTW.

Indien na afloop van de verzorging van een dier blijkt dat  Catcare by Carmen meerwerk heeft moeten verrichten is  Catcare by Carmen gerechtigd dit door te berekenen.

 

Artikel 10. Aanbiedingen en prijsopgaven

Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 11. Levering van goederen en diensten 

De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen.

Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever.

Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

 

Artikel 12. Annuleringsvoorwaarden 

Annuleringen moeten schriftelijk (per e-mail of tekstbericht) of telefonisch ingediend worden. 

Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd.

Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de afgesproken prijs) verschuldigd.

Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 75% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de afgesproken prijs) verschuldigd.

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet.

Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde.

Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.

 de site is onder constructie